Saɛid Iɛamrac : tudert n uferṭeṭu

Partager

Amek i tesneɣ d tamacahut, amek yid-s lḥiɣ d tamacahut, ɣef acu nelḥa d wayen ɣef i nemdarkel  teɣzi n wussan d tamacahut. Netta d Saɛid Iɛamrac amedyaz, amyaru, aseqqat( sculpteur), ameɣnas  n tmurt n leqbayel( tamnaḍt n At Jennad). 

Awal i tezzin deg immi-s( seg assen deg i t-sneɣ)  d win-a n Sliman Azem : «  azger yeɛqal gma-s/ d win wukkud yetmaḥen ».  Asekkud wuɣur yezzi yiẓri-s : d  tamazɣa, d tamaziɣt, d tugdut akked izerfan n umdan. Ayen si tneggi tasa-s d-isefra, d-aẓawan, d-aselqqat ɣef usɣar, d-amezgun. Amek i tedda tikli-s d timeɣnast,  d ameyyez akked tira. 

Saɛid Iɛamrac, snaɣt deg aggur n Dujember 1988 , men beɛd   tidyanin tiqerḥanin n ṭubar 1988. Nemlal i tikelt tamazwarut lewhi n rebɛa  n temddit  deg yiwet  n lqahwa( imir ala tin  i- yellan din di Tizi n Sebt deg Suq  Lḥed di tɣiwant n Timizart) akked umdakel Sahi Jillali.  Assen Saɛid Iɛamac yerza-d ɣuri akken ayi-d yinni : «  waqil  teffeɣ targit, yeffeɣ leɛtab  ɣer tafat,  dayen tura tiwwura n tugdut  lldint. Aten dewla tefka tesriḥ  i   tarbaɛt n Saɛid Sadi, Ferḥat Mhenni , Mustafa Bacca,  Muqran Ait Larbi  akkend ad swajen deg axxam n yidles n Tizi-Wezzu   timlit tagrujant  n- umusu   adelsan amaziɣ( assise du MCB) .  Assen awal yezzi gar-nneɣ ɣef yidles, ɣef tugdut, ɣef imenɣi ɣef tutlayt. Nnig wayen, nefra-tt d ṛṛay  akken ad nejmaɛ tadrimt s wacu ara tilli timllit-nni  ɣer imeɣnasen  n umusu adelsan amaziɣ.Seg assen yuɣal qrib yal-ass nettemyager ,  nettnejmaɛ deg yiwen umkan yellan d lxelwa n-umedyaz-nneɣ : «  tisirt ».Kra id nhegga i timlilit-nni d wayen nniḍen  yedṛa-d din. 

Akked  Saɛid Iɛamrac,  nella seg wid  ihaḍren i tllalit n ukabar n RCD ( 28 di Furar 1989) akked Mohand Ixerban, Rafil Meẓian, Daḥman Nafaɛ, Ɛali ideflawen.  Lwaḥid nnega  lsas i ukabar -agi deg At Jennad, imi tuget n tigezmiyin n ukabar( sections) d ssin yidneɣ  isen-t nella di lmendad. Ayen-nni n  leqdic yella-d acku Saɛid Iɛamrac yumen s tugdut, s tatrarit( modernité) s tilaysiyit  ( laicité) akked tmaziɣt. D wigi i d-isufa  i t- yesmendagen akken ad yefk leɛtab i terwiḥt amer lbaṭel yesburen akken tamurt si 62 ɣer yimir ad yezwi ucḍaḍ-is.Leqdic am win( mebla cceḥa)  i-yeṣawḍen  Saɛid Iɛamrac ad yettwafren sɣur imeɣnasen n ukabar i tugdut akked yidles  akken ad  nettawafen ɣer tama n Ixerban, Rafil Meẓiane, Mohand Tiwcicin ɣer uswir( congrès)  amezwaru n ukabar id yellan deg aɣram aɣlan (palais des nations) di club des pins. 

Akked Saɛid Iɛamrac, nebedd ɣer tifranin  timenza   id yellan  menbaɛd  tulya ɣef tugdut ,  d-asget n-ikabaren( multipartisme)  akked  tilelli n tisertit. Lwaḥid i nella  u deffir tufɣa n ukabar awḥid FLN  seg tɣiwan n Timizart i tikelt tamazwarut. 

Nnig timaɣnest tasartit , Saɛid Iɛamrac yella diɣ d anaẓur. D acennay (ɣer ass-a ttmektayeɣ-d ccna-nni id yessuli zdat-i umu yeqqar : « ay afrux-iw/affeg ɛalli d asawan/ ay afrux-iw /siwel i wigad-nniḍen. » Meḥsub  ad yesiwel i yimaziɣen n  wawras, n Ɣerdaya, Imuceɣ, Irifiyen…). Yella diɣ d-amedyaz(amek ara nettu asefru-ines «  salima tineslemt »,neɣ  « acu yellan deffir lemri »…). Yella daɣen d-aseqqat( mačči d-izli n tisbediyin id yeǧǧer ɣef lluḥ ). Saɛid Iɛamrac    yella diɣ d-amyaru imi yura yerna yesazreg  ungal umu yeqqar «  tasga n ṭlam »  ( yellan deg ungalan imenza id yefɣen s taqbaylit ).

Leḥmala-ines ɣer idles, teǧǧa-t  ur yettwexir-ara zdat lwajeb . Cfiɣ amek yefreḥ asmi id as-nnena  nekk akked Nuredin : «  ayen akka aɛami Saɛid   ur d-nesllalay-ara ula d nekni yiwet n tadukli tadelsant ara yillin am tin id yenulfan di Micli( tadukli Si Muḥend u Mḥend  i-yellan deffir tafeska tamazwarut n tmedyazt tamaziɣt deg At Iraten, Micli, Tizi Racced ddew leɛnaya n tadwilt leqlam d umedyaz id yettheggi di radyu tis snat di  lawan-nni Agaruj Rabaḥ). Dɣa akken i teḍra, ur nɛaṭel-ara nesbeded yiwet n tadukli( i mazal teqdec ɣer ass-a n wussan deg uḥric n yidles) umu nefka isem n-umedyaz  n At Jennad yettwasnan Yusef u Qasi.  Tadukli-agi tesnejmaɛ azal n 400 iɛagalen asmi akken id tellul, u tezdi yakk lɛarc n At Jennad imi tasqamut id as-yellan d-aqaru tesɛa iɛagalen seg Aɣrib, Freḥa, Timizart.  Asqamu –agi d netta id ifernan Saɛid Iɛamrac d aselway amezwaru n tidukla id illulen  Yusef u Qasi .

Ddew irebbi n tidukla-agi( Yusef u Qasi) nehegga-d tafeska tamezwarut n tmedyazt tamaziɣt «  Yusef u Qasi » deg aseggas n 1990   id yezdin  tlata n tɣiwanin n At Jennad  ( aɣrib,  Freḥa,Timizart ) .  Tafska-agi tamenzut id yellan deg At Jennad  tjemɛed  ɣer reḥba-s mačči d-izli n imawlen n yidles am Ben Moḥamed, Saɛid Umaziz, Moḥamed Gerfi, Buxelfa, Racid Ɛallic, Belɛid  Tagrawla, Ɛali Ideflawen, Wazib Muḥend Ameẓyan, Ferhat Imziɣen Imula, Lebik Nadiya, Ɛebdslam Ɛebnnur …d waṭas nniḍen.

Di lhejna n leqdic n yimir( xas akken xuṣen wallalen) akked Saɛid Iɛamrac nesbeded diɣen yiwet n tarbaɛt n umezgun « Tacemlit » id yuraren i tikelt tamewarut tacquft :  « aqcic d uɛatar » id yettwaksen si tizlit tecna terbaɛt n Imziɣen Imula. Tamezgunt-agi   yewwin arraz di tfeska tamenzut n umezgun amaziɣ  «  Sliman Azem » deg Tizi-Uzzu, yella-as di lmendad ɣer tama-nneɣ Mustafa Nat  Daḥman,  Ibucicen Ɛacur, Nuredin At Sliman deg uraran izaffanen : Ait Ggeni Saɛid Husin, Ɛarqub Ɛabdela, Izuran Moḥamed, Rihan Meẓiane, Igerɛisi Saɛid, Hamduduc Ɛumar. 

Akked Saɛid Iɛmrac, nemmeɣ tamurt n Leqbaye tirn. Ur  neǧǧi amdiq. Si Lerbaɛ Nat Iraten ɣer Bgayet ɛadi seg  uẓeffun ulac anda ur d neɣri ara isefra, ur nexdim ara  isaragen ama ɣef tugdut ama ɣef yidles. Maca aṭan yegguni amadyaz-nneɣ. Xas akken yettemɛaber yid-s, yal mi ara tesemlil tagnit  awal-is i tezzi ɣef « tesga n ṭlam ». Ṭasga  n ṭlam  d-ungal id yettheggi yakken si teqriḥt n lqerḥ-is. Yettawi-t deg allaɣ -is anda yedda  am akken tettawi  tmeṭṭut   mmi-s di taddist .  Am win yettumelken  anda yelḥa yewwi lɣerza-s yid-s.

Aṭas n tikwal is-uɣalen tijmilin i Saɛid Iɛamrac. Ayen-nni  d lawajeb  i wakken kra n win id yewwin tafa ara  yesnernin  ijujaḥ n yidles aqbayli d awezɣi ad teseblaɛ tatut.  Tadukli  tadelsant itran n taddart  Imalusen ( d taddart n Sɛid Iɛamrac) tesmakted amdyaz-nneɣ durt-agi  yezrin deg yiwet n tajmilt is yuɣalen s demma. Tajmilit-agi tjemɛad kra n wid yesnen anaẓur  n At Jennad Saɛid Iɛmarc gar-assen Arkoub Abdellah( yellan d anelmad-is deg aḥric-agi n yidles )  Ɛabdslam Ɛabdenur, Nuredin Nat Sliman, Dahmani Belɛid, iselwayen n tiɣiwant n Uɣrib, Freḥa akked Timizart, imdebran n yidles n Tizi-Uzzu akked waṭas n yemdanen i t-iḥamlen.  Deg tajmilt agi tella-d timzikent id yewwin ɣef  leqdic n unaẓur akked isurag ɣef win yedran tudert n uferṭetu . « Aferṭetu iḥamlen tudert deg iḥarqen, yetthimin seg urti ɣer wayeḍ, yesmirjiḥen ɣef ifurkawen  n tayri akked leḥmala.  Awecriḍ  yesudunen   tiǧeǧǧigin  yeccucfen s liqa n  thuski. Afarṭetu  teɣwa cbaḥa, alarmi d-asmi i-iwella amcirqi n lamba yettreqriqen, deg akken tettfeǧǧig yenwa-tt d tageǧǧigt n tamsunt.  Yemmeɣ umeɛcuq n thuski akken a tt-yesriḥ, ziɣ d tafat m lesmum tewtit ɣef leɣder, din ifarawen-is tesɣar. Rɣan ifariwen, uɣalen d-iɣiɣden , ddan d tɛajajt id ṣuḍen.. ullin  ɣer tignawt anda ṭalayen ala wid id yettmakatayen 1 ».

 1) tifyar-agi tenegura  ngemer-d nesma-sent sɣur Ɛarqub Ɛabdellah. 

Ait Slimane Hamid  

Partager