Awal ɣef umeɣras n tmagit…

Partager

 Acḥal n wid yettwaɣedren, teḥweṣ-iten lmut, lmut i ssidiren yiɛdawen n tudert d wid iɣunzan tilelli d cbaḥa n tmeṭṭut. Ttwanɣan imi usmen, ḥemmlen tutlayt-nsen akked tayri i fkan i tmurt-nsen. Nwan ma nɣan-ten, ad tent-quccen seg yiẓuran. Ziɣen ɣas gezmen-asen ilsawen-nsen, di taggara, yefti wawal-nsen ! Γas ma nesḥassef di rrwaḥ-is, maca netta yezmer, yebna ɣef wannect-a, d win yessawḍen ɣer taggara-s wayen iga d wayen i d-yenna. Amek i nezmer ad d-nebder Maɛtub Lwennas ma ur nerri azal i wawal-is d lmut icudden ɣur-s, ma ur nerri lwelha ɣer tmenna-ines d tlelli n umeslay i d-yesɣersen seg wass i meẓẓi ? Tudert-is, ahat wezzilet ma nessakked akud i iɛac, maca yewwi-d deg-s abrid ɣezzifen, s yiles i d-iga asurif. Ibudd-it i wiyaḍ akken ad gen amḍiq di ddunit. Yessaɣ taftilt-is deg umaḍal, yeǧǧa-d izen i talsa.

Yerẓa leqyud

Yesseḥbaber ɣef yidles, inuda ɣef yiseɣ d laṣel, yennuɣ ɣef tugdut d yizerfan d wayen akk yettarran amdan d amdan. Ur yugad kra n wayen i d-yemmugger, iqubel yal tagnit s yimeslayen, yugi ad yessusem, yerẓa leqyud, akken yedder i yemmut s tmenna-ines. Tudert d lmut-is ur mgaradent ara, kkant-d sya-agi, bnant ɣef tikti d wawal d umennuɣ i t-yessawḍen s igenni. Maɛtub, seg wid i d-yetteldin allen. Γas ulamma ḥarcawet teswiɛt, ɣas ugarent-aɣ temsal n ddunit, xas ɣezzifit, maca tessidir-aɣ. Yedder-itt am yimdanen meṛṛa, netta seg wid yettruẓun asalu, seg wid izerrɛen asirem s wawal, yenǧer yis-s iberdan i ɣef tedda tsuta. Seg wid yugin lmut i tmetti i d-heggan yiṣeggaden n tmussni ; netta gar yiɛeggalen n twacult yettaẓen ɣer sdat, yella seg wid yessawalen i tudert d tumert d wayen akk i aɣ-d-irennun azal d tezmert. Yella neɣ ulac-it, nekni yis-s i nella, nettidir s wayen i d-yenna. Iqubel lmut s yidmaren-is, yumen s tektiwin-is. Am Maɛtub, ahat ur ṭṭuqqten ara ! Am netta acḥal n win yemmuten d wid yettwanfan imi i ten-id-yuli wawal. Yesḥassef seg wayen iwala, imi ɣer daxel ur yettarra, yeqqar-d ayen yettḥulfu. Iḥebber i taggara-nneɣ yettu tin-ines, yugi ẓẓur d lbaṭel, isebbel tarwiḥt-is… D ameɣras n tmagit ! Idles, tugdut d izerfan n umdan d annar n umennuɣ-is. Yeqqim-d deg umezruy seg wigad yugin tasusmi, yezdeɣ di ccfawat-nneɣ s wayen i d-yeǧǧa d wayen akk i d-yenna. Am wakken i d-yenna deg wawal-is : « Ass-agi lliɣ, azekka wissen.

Xas tɣab tekka-s, mazal ṣṣut-is ad yebbeɛzeq

Nniɣ-d ayen zṛiɣ d wayen ttwaliɣ, cfut di targa ma ɣliɣ, d anza-w ara awen-d-yessiwlen » Γas lǧetta-s tefsi, tiktiwin-is ur mmutent ara, mazal llan wid yettidiren yis-sent ! Yeffeɣ-d wanza seg uẓekka-ines, yefka ṣṣut i yiɣsan-is. Yenhezz wakal d udrar s wayen i d-yenna, d isefra, d ccna yesuzunen ulawen d tasa n wid i tḥuza tmettant-ines ! D tudert i d-yemɣin si lmut-nni n leɣder ineqḍen tirwiḥin akken ad mḥun lateṛ d uẓar yeḍfer ugdud i d-yugmen seg yimeslayen-is. Imeslayen-is, rennun-d afud d waṭas n yifadden, ttaken abeḥri i turet, zgan-d mgal tatut, ugin ad knun i ucengu d rrehba i d-yeɣlin ɣef tmurt ɣas ulamma yeẓra tegguni-t lmut. Netta am tcemmaɛt ifettin, terɣa tudert-is akken ad nidir nekni s tafat-is. Uzzu n tmes-is d tazzla n yidamen-is i aɣ-yeswan akal ɣef i nteddu, ftint tektiwin-is deg-neɣ. Nḥemmel akk ayen i d-yettekken s ɣur-s, neṭṭafar-it imi yesɛa tabɣest, nettsennid ɣur-s, nettaf-it ɣer tama-nneɣ, nettraǧu timenna-ines akken ad nsel i yiman-nneɣ. Yis-s, nṣebber i lḥif d uɣilif, di tegnit n ddiq, tifrat ɣur-s i tt-nurǧa. Nettargu s usirem-is, nessuffuɣ tirga-nneɣ s tidak-is. Ma zik ahat nedderɣel ur nettwali, tura tafat i d-iga iziɣer-is tekka-d nnig ṭṭlam n wid yesnuzuyen iɣsan. Assa, igenni-nneɣ yeččur d itran yecbeḥ yis-sen, Lwennas d yiwen seg-sen, yezdi lqedd-is i lebda, iɣum tebrek n at wallaɣ yumesen… Imi ula d tasusmi d lmut, netta yedder s wawal d ṣṣut i mazal ad yebbaɛzeq, lebɣi-s d win-nneɣ, ad d-yeddu neɣ ad d-yendeq. Mazal-it gar-aneɣ, s ccna neɣ s tira, yuɣal-aɣ d izumal, yettarra-d i wallen tafat. Ayen i d-yenna d wayen i d-yecna di tudert-is, yeqqim-d akkin i lmut-is. Nettawi-t deg wul nettzuxxu yis-s di yal tama, tettuɣal-as tejmilt yal tikkelt, yuklal ayendin ! Yis-s ad neḥrez ayen nesɛa, ad neddu ɣer sdat. Tikli-nneɣ s yimru ara tt-naru, neɣ s yimi ara tt-id-neḥku ad tt-id-afen ineggura. Yenna-ak ‘’Idles-nneɣ d anagi’’, ihi d aẓar-is kan ara neḍfer.

Hamza Sahoui

Partager