JSK, d tamagit, d tanagit n yal tallit !

Partager

 ‘’Lbaz, ma ixuss-it udrar, afrux kan ad as-semmin’’. D lawan ad tuɣal JSK ɣer gar yimeqqranen n Tefriqt, mbaɛd mi tɣab ugar n 10 n yiseggasen deg unnar n telɣuɣa n tefriqt. Ha-tt-an ihi tɛedda ɣer uḥric n ¼ n taggara n Telɣuɣa n CAF imi teɣleb tarbaɛt n Coton Sport deg Kamerun s 2 n yiswiyen ɣer yiwen, ass-nni n larebɛa, 21 deg yebrir 2021. Akken yebɣu yili ugemmuḍ n wass n larebɛa i d-iteddun, ass aneggaru, timlilit tis 6 n uḥric-agi n yigrawen, JSK, tɛedda, tɛedda u ha-tt-an akka tura deg umḍiq amezwaru s 9 n tneqqiḍin.

Acu kan yelha ma terbeḥ timlilit-is tis 6 dagi deg Tizi Uzzu nettat akked Napsa Stars. Ayen ara tt-yeǧǧen ad teṭṭef amḍiq-agi amezwaru akken bɣun ilin yigemmaḍ n temliliyin-nni-nniḍen n ugraw B. S wakka, ad turar dɣa akked tarbaɛt ara yilin deg umekkan wis sin n ugraw-nni-nniḍen u ad tili temlilit n tuɣalin deg Tizi Uzzu. Am wakken i d-tessekcem JSK 350 000 n yidularen imi tɛedda ɣer uḥric-agi n ¼ n taggara. Rnu ɣer wanect-a 250 000 n yidularen imi tɛedda deg tazwara ɣer uḥric n yigrawen. Dima ɣef tedrimt, ula dayen akken ṣerfen deg Kamerun, azal n 10 000 € , d iminigiyen iḥemmlen JSK i ten-id-yefkan gar tedrimt i d-jemɛen i lemɛawna n terbaɛt n Yilmeẓyen n leqbayel.

Acu kan rrbeḥ-agi n JSK, yuɣal am wakken d amennuɣ gar yimdanen deg yiẓeḍwa inmettiyen imi i tga tarbaɛt n yilmeẓyen n leqbayel JSK tawleft s wannay amaziɣ. Aya, ur yeɛǧib ara kra, ladɣa wid yesɛan cceḥna akked JSK : wid ur neqbil imi tuɣal-d JSK am zik, d asafu n tmagit. Tawleft, tella-d d tajmilt tameqqrant i wid akk yeɣlin deg yebrir n tefsutin n 1980 akked 2001.  Ula d wid-nni yekkaten deg-s acḥal-aya, wid yeqqaren d akken JSK, d tarbaɛt kan n uḍwar, ur asen-yeɛǧib ara rrbeḥ-agi : ssaramen ad texser i wakken ad brun yimḍebbren n JSK i ṭṭbel deg waman, syin ad d-neggzen nutni ɣer tlemmast. Akken qqaren, tirga-nsen, ffɣent mxalfa.

Coton Sport, tebbazeq-d ɣer lqaɛa, teǧǧa amekkan i yizmawen n Ǧerǧer. Ula d asleɣmay n Coton Sport yesteɛref s wurar n JSK. Ɣef waya yenna : ‘’Imyurar n JSK, d igrawliwen, sseɣlaḍen, urǧin ugaden’’. Am wakka, s rruḥ n tegrawla akked lebɣi, ssawḍen ad sfuglen, ula d nutni, Tifsutin n 1980 akked 2001 xas ulamma mačči akk imyurar n JSK, d Leqbayel. Rran-as tajmilt ula i umyurar yemmuten, Ebossé. Yenna-d yiwen n umussnaw n ddabex uḍar ‘’Tetturar JSK am tarbaɛt talmanit’’. Afud igerrzen, amecwar ɣezzifen i terbaɛt n JSK.

Hocine Moula

Partager