Yeḥzen umaḍal, yettru waddal, yeggujel ddabex uḍar

Partager

Mazal ur wwiḍen 15 n wussan ɣef tmettant n uselway/amyurar aqdim n terbaɛt  n yilmeẓyen n Leqbayel (JSK), Mohand Cherif  Hannachi i yemmuten ass n, 13 deg unbir iɛeddan, u ass kan ɣef tmettant n Maradona, ha-t-an terna teɣli yiwet n tgjedit-nniden n terbaɛt-agi n ddabex uḍar n tmurt  n leqbayel. Wagi d Arezki Maghrici i yenɣa waṭṭan n Covid-19 ass-nni n, 26 deg waggur-agi deg-i nella, deg leɛmer-is 67 n yiseggasen. Arezki Maghrici, d amyurar aqdim n terbaɛt n JSK : yurar seg tazwara n yiseggasen n 70 armi d taggara n useggas 1985. Yella d amyurar ifazen, yewwi akked tarbaɛt-agi n JSK 8 n tikkal Talɣuɣa n Lezzayer, Taqbuct n Lezzayer n ddabex uḍar deg useggas 1977, Taqbuct ifazen n Tefriqt deg useggas 1982.

Yuɣal d asleɣmay n trebbuyaɛ timeẓyanin n JSK mi yeḥbes urar n ddabex,  syin d imḍebber deg terbaɛt-agi. Ilul Maghrici deg temdint n Draɛ Ben Xedda ass n, 5 deg maggu 1953. Yurar deg tazwara deg terbaɛt n temdint-a, syin iruḥ-d ɣer terbaɛt n yilmeẓyen n Leqbayel JSK anda i d-yufrar deg wurar-is ladɣa deg temḥadit n terbaɛt-agi, ayen i t-yeǧgan ad yaweḍ ɣer terbaɛt taɣelnawt n tmurt n Lezzayer. Yekker-d Maghrici deg twacult n yimyuraren n ddabex uḍar imi ula d atmaten-is Achour akked Tayeb llan deg unnar n ṣsenf-a n waddal. Mačči kan d tamsalt n ddabex uḍar i yerzan amyurar Arezki Maghrici, meɛna yella d ameɣnas ameqqran n tmagit aked yidles n tmaziɣt s umata. Yella d ameddakkel n yinaẓuren d yinaddalen n tmurt n Leqbayel, yecban Matoub, Ait Menguellet, Ferhat Imazighen Imoula, Loucif Hamani d wiyaḍ. Segmi yetturar akken iwata, isemma-as Matoub Uqqid. Yemmut Maghrici, yeǧǧa-d taǧǧalt d 3 yessi-s. Iɣab yiwen wass mebɛed tamettan n Maradona.                   

Tamettan n Maradona

Ɣef leɛmer n 60 n yiseggasen i tewwi tmettant Diego Armando Maradona, agellid amaḍlan n ddabex uḍar. Yeḥzen umaḍal, yettru waddal, yeggujel ddabex uḍar, imi i as-iruḥ Maradona. Ass n 25 unbir 2020 i t-tewwi tmettant s tezɣent n wul deg uxxam-is, deg tmurt n Argentine, anida yella yesteɛfa seld mi d-yeffeɣ seg sbiṭer ussan-a yezrin anda iga yiwen uparasyun deg lmux. Anwa ur yessefreḥ ara Maradona, d wid i as-d-yecfan i tallit-is, neɣ wid i t-yeẓran di tiliẓriyin asmi yeḥbes urar, iseḥḥer leǧnas. Aṭas n yimdanen ur nḥemmel ara ddabex uḍar, maca asmi ẓran Maradona yetturar, yerra-ten d imeslab ɣef waddal-a.

S uḍar-is azelmaḍ n wureɣ, d utriku uṭṭun10, i iga afernas deg tmura n umaḍal aseggas n 1986, asmi i yehda i tmurt n Argentine taqbuct n ddunit, seld mi d-yewwi iswi s ufus “Afus n Rebbi”, sdat n terbaɛt n Legniz, deg temlilit uqbel taggara. Yesselmed urar i terbaɛt n Lalman, netta d yimeddukkal-is deg temlilit n taggara, akken ad yerfed taqbuct s yifassen-is, d lqebṭan n terbaɛt. Yekker-d deg yiwen n uzniq ameɣbun, deg tama n Buenos Aires, deg tmurt n Argentine, seg temẓi-s i yettwaseḥḥer s ddabex. Asmi yesɛa 11 n yiseggasen, ruḥen ɣur-s yineɣmasen, yemmeslay-d i tiliẓri n Argentine, yenna-asen, asirem-iw ad urareɣ taqbuct n ddunit, u ad tt-rebḥeɣ.

Yurar ɣer terbaɛt n Barça deg 1982, sin n yiseggasen umbeɛd iruḥ ɣer terbaɛt n Napoli di tmurt n Ṭṭelyan, d yiwet n terbaɛt mecṭuḥen lawan-nni, irfed-itt Maradona ɣer yigenni, yis-s i gganen yimezdaɣ n Napoli, yis-s i ttenkaren, imi i yerra tarbaɛt-nsen d talɣuɣt n Ṭṭelyan akked l’Europe. Mi yeḥbes urar n ddabex, yuɣal d asleɣmay n terbaɛt n Argentine akked kra n trebbuyaɛ-nniḍen, maca ur yessaweḍ ara ad yawi yid-sent tiqbucin am wasmi yella d amyurar. Diego Armando Maradona, ayen i yeǧǧan amaḍal ad t-iger deg wul n yal amdan, mačči kan d imi d amyurar ifazen, yettseḥḥiren, maca daɣen, imi yella d amḥaddi n yimeɣban, d ameddakkel n tlufa tuɣdimin d tmura yenṭerren.

Aṭas i mmeslayen fell-as yineɣmasen acku yella ites lehyuf i yettḍurrun s tdawsa n bnadem, maca annect-nni, ur ten-yeǧǧi ara dima mi ara d-mmeslayen neɣ ad d-arun isem n Maradona, s leqder, acku d netta i d agellid, d agellid n ddabex amaḍlan, d ayen ara t-yeǧǧen ad yidir i lebda, urǧin ad yettwattu deg umezruy n talsa.

Khaled Achoui

Partager