‘’Emm…a ccix aεrab ma d tagi ay Tizi’’

Partager

Ass-a, win ara ikecmen tamdint n Tizi Wezzu ad as-yini deg uqerruy-is :’’d acu d-yeggran d rriḥa n tmurt n leqbayel di temdint-a ?’’ Wid yeẓran neγ wid itebεen timsal amek ttnernint, meḥsub abrid i d-tewwi si zik, ad afen γer da kan ara tessiweḍ. Aṭas n sebbat : kra ttwalin tiyita tekka-d si berra ; yal tikelt ttaddren-d lemtel-a « yenna-as : a baba wwten-a&gamma,; yerra-as : a mi εeqlen-aγ ! » Ma d wiyiḍ ufan-d seg yimezdaγ s timmad-nnsen i d-yusa iceqqiq ; qqaren tadyant-nneγ am temsalt n taqabact d tzemmurt. Asmi i as-tenna tejra i tqabact tqerḥeḍ-iyi, tenna-as tqabact : afus-iw seg-m i d-yekka. Amek ur tettaweḍ ara γer wanect-a imi urεad i d-yettṣubbu uqbayli seg udrar akken ad yezdeγ di temdint n Tizi Wezzu, lḥağa tamezwarut ara yexdem ad yenker tameslayt-is : ad d-yaweḍ sbeḥ, tameddint ad yuγal ad ihedder s taεrabt, akken ad as-inin d amezdaγ n Tizi Wezzu. « Langage légitme », akken i as-yenna Bourdieu. Yella ula di lemtel ‘’win ikecmen tamdint yiwen wass, yerra iman-is d aḥeḍri’’ ziγ aḥeḍri (citadin) d amḥezwar γer tatut n laṣel : anwa ara inekkren mliḥ iẓuran-is, armi yuγal ttsetḥin ad heḍren ula s teqbaylit.’’d lεib ad theḍreḍ s teqbaylit di lḥuma di Tizi, qqaren-aγ d iğbayliyen, d iğebriyen, d ikabiyen. Am wakken mmi-s n udrar ur yefhim ara. Ihi i wakken ad d-nban d imezdaγ n Tizi, nettmeslay s teεrabt’’. I aγ-d-yenna Lwennas yiwen umezdaγ n temdint ufella. ‘’Nekni les envahisseurs i aγ-ssawalen zik imi nettmeslay s teqbaylit asmi neqqar di Tizi Wezzu. Fhem-itt tura kečč, di tmurt n leqbayel ad ak-d-inin acuγer theddrenḍ taqbaylit !’’ ikemmel yenna-d Hocine yiwen umezdaγ n Tala Athmane. Ayen yeṭṭfen dehn-nne&gamma,; u nger tamawt akken iwata nufa belli inelmaden izedγen di temdint n Tizi Wezzu akken ma llan ttmeslayen s taεrabt ama daγel n uγerbaz neγ berra ines yerna snen akk taqbaylit, anagar d uselmad n tmaziγt neγ di saεa-s i tt-ttmeslayen. Deg yiseggasen-agi ineggura, imi tsellek temsalt n tutlayt, uγalen γer llebsa : i wakken ad ḥesben yiwet d yelli-s n tfamilt ilaq fell-as ad tesbur lḥiğab. Wamag taqendurt n leqbayel ur tt-id-yettawi umeddaḥ di teqsiṭ ! Neγ εad ‘’amendil-nni n Lğuher’’, yefka-t unebdu i lexrif.

Asteqsi ara d-nefk d wa : amek imezdaγ n Tizi i d-yekkan s lwilayat-nniḍen, arraw-nnsen akken ma llan ḥefḍen taqbaylit ? D mmi-s n lwali neγ uğadarmi neγ chef Daira, ad t-tafeḍ yessen-itt xir n uqbayli-nni n Tizi !

Tamsalt-nniḍen, d taluft n laman : iwakken ad ḥebsen yimḍebbren imettjaren-nni n ssuq n yiberdan, wwin-d 700 n yipulisen. Mkul lmitra ad tafeḍ 3 n yipulisen s wuzduz anect ufus uqabac. Liser d laman uγalen-d γer temdint. Imdanen leḥḥun di talwit mebla lxuf meεna mi ara tettwaliḍ anect-nni n yipulisen, ad as-tiniḍ nuγal nleḥḥu kan s uεekkaz, ad d-temmektiḍ ayen xeddmen ṭaliban di Afγanistan. Kra qqaren d ayen i ilaqen iwakken ad rren yimcumen aḍar, wiyaḍ sḥasfen imi tessaweḍ-iten teswiεt γer da. Qqaren anda-tt tirrugza-nni n Uqbayli.

‘’Asmi azamul n tmurt n Leqbayel, JSK, fkan-t d tarzeft i Echorouk, aεdaw ameqqran n tmurt-nne&gamma,; i neḥṣa tewweḍ tfidi s iγes.’’ I aγ-ijaweb Massi.

Hocine . M

Partager